logotype

U bevindt zich hier: Home Algemene voorwaarden

Naam:

Email:
| Afdrukken |

 

Algemene Voorwaarden

Spandoekenboer.nl
1.) Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle orders opdrachten en overeenkomsten met
spandoekenboer.nl

2.) Offerte
2.1 Alle door spandoekenboer.nl uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
2.2 Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, gelden tot 30 dag na offertedatum.
2.3 Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden Spandoekenboer.nl pas na schriftelijke bevestiging zijdens Spandoekenboer.nl
2.4 Spandoekenboer.nl heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte of aanbieding genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die zij normaliter aan haar klanten in rekening brengt. Aan de gemaakte vergissing is Spandoekenboer.nl niet gebonden.

3.) Levering
3.1 Leveringen worden verzorgd door GLS Netherlands. www.gls-netherlands.com
3.2 Indien de klant wenst dat de goederen aan haar adres worden geleverd, zal Spandoekenboer.nl het transport voor de klant te organiseren. De goederen worden dan vervoerd voor rekening en risico van de klant. Indien er klachten zijn over het vervoer, is Spandoekenboer.nl daarvoor niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk en zal de klant rechtstreeks contact opnemen met de vervoerder.
3.3De in de offerte genoemde levertijd zal zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar is niet bindend. Bij overschrijding van meer dan xxx dagen zal contact op worden genomen met de klant.
3.4 De in de offerte aangegeven levertijd vangt pas aan nadat het door de klant aangeleverde bestand of opdracht door Spandoekenboer.nl is goedgekeurd.
3.5 Overschrijding van de in de offerte genoemde levertijd leidt niet tot aansprakelijkheid zijdens Spandoekenboer.nl en is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst.

4.) Transportkosten
4.1 Indien de klant wenst dat Spandoekenboer.nl het vervoer organiseert, gaat Spandoekenboer.nl in de offerte uit van normaal GLS Netherlands. Indien GLS Netherlands redelijkerwijs niet mogelijk is (dit naar oordeel van Spandoekenboer.nl) dan schakelt Spandoekenboer.nl een koerier in. De extra kosten daarvan komen voor rekening van de klant.
4.2 Indien Spandoekenboer.n het transport ten behoeve van de klant heeft georganiseerd, vindt aflevering door de vervoerder plaats op het adres dat in de offerte is genoemd, tenzij Spandoekenboer.nl schriftelijk met een ander adres heeft ingestemd. Alle extra kosten voor het afleveren aan een verkeerd adres, dan wel het niet kunnen afleveren doordat er niemand aanwezig was om de goederen in ontvangst te nemen, komen voor rekening van de klant.

5.) Prijzen en bepalingen
5.1 Prijzen zijn exclusief BTW .
5.2 Betaling contant c.q. onder rembours, per eenmalige machtiging of via ons online betaalsysteem.
5.3 Spandoekenboer.nl kan de klant te allen tijde zekerheid vragen, dan wel een gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen. Indien de klant daar niet toe bereid is, is Spandoekenboer.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dit laat onverlet de verplichting van de klant tot voldoening van de factuur van Spandoekenboer.nl.
5.4 Bij niet tijdige betaling is de klant, zonder enige ingebrekestelling, in verzuim en zal vanaf de 15e dag na factuurdatum 1,5% rente per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd zijn. Bovendien is de klant dan tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00, behoudens het recht van Spandoekenboer.nl om de volledige door haar gemaakte incassokosten bij de klant in rekening te brengen.
5.5 Spandoekenboer.nl heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst aan de klant door te berekenen de prijsstijgingen (waaronder begrepen prijzen van materialen) en kostenstijgingen (waaronder begrepen de kosten van loon en transport). Indien een kostenstijging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen.

6.) Eigendomsvoorbehoud
6.1 Geleverde goederen die niet volledig zijn betaald, blijven eigendom van Spandoekenboer.nl. De klant mag deze onder geen beding vervreemden, bezwaren of onder welke benaming dan ook aan derden beschikbaar stellen.
6.2 Spandoekenboer.nl heeft het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum betaald, terug te halen. Dit ontslaat de klant niet van de verplichting tot betaling van een schadevergoeding en winstderving aan Spandoekenboer.nl.
6.3 Indien Spandoekenboer.nl een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, is zij nimmer jegens de klant aansprakelijk voor de dientengevolge door de klant geleden schade, zoals (doch niet uitsluitend) opslagkosten en herstelkosten.

7.) Wijzigingen
Wijzigingen in de oorspronkelijke order van de klant, van welke aard ook, die door de klant worden opgegeven en hogere kosten veroorzaken, worden aan de klant extra berekend. Opgave van wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de klant.

8.) Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Door het geven van een opdracht verklaart de klant dat hij geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart hij Spandoekenboer.nl voor alle aansprakelijkheid jegens derden, daaronder tevens begrepen de kosten van rechtsbijstand.
8.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op ontwerpen, werktekeningen, proefopdrachten, documentatie etc. die door Spandoekenboer.nl aan de klant worden geleverd of beschikbaar gesteld, berusten uitsluitend bij Spandoekenboer.nl. Vermenigvuldigen of gebruik hiervan kan alleen na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Spandoekenboer.nl
8.3 Productiemiddelen zoals digitale gegevensdragers etc. blijven, tenzij deze door de klant zijn verstrekt, eigendom van Spandoekenboer.nl. Spandoekenboer.nl is niet verplicht deze te bewaren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

9.) Aanleveren originelen
Originelen dienen via onze website of op de door Spandoekenboer.nl aangegeven manier te worden aangeleverd. Indien op een andere manier wordt aangeleverd, is dat voor eigen verantwoordelijkheid van de klant en kunnen extra kosten aan de klant worden doorberekend. Ook kan de beeldkwaliteit negatief beïnvloed worden, waarvoor Spandoekenboer.nl nooit aansprakelijk kan worden gesteld.

10.) Afwijkingen
10.1 De klant is zich er van bewust dat kleur, scherpte, structuur en materiaal nooit kan worden gegarandeerd. Afwijkingen daarin zijn geen reden voor afkeuring van de order.
10.2 Ook bij na-bestellingen zijn afwijkingen geen reden tot afkeuring van de order.
10.3 Spandoekenboer.nl heeft het recht 10% af te wijken van formaat.
10.4 Spandoekenboer.nl is niet verantwoordelijk voor houdbaarheid, hechting, slijtvastheid en andere eigenschappen van de gebruikte materialen.
10.5 Spandoekenboer.nl is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van een onjuist ontwerp of het aanleveren van een verkeerd bestand. Spandoekenboer.nl is niet gehouden om de ontwerpen en bestanden vooraf te controleren.

11.) Aansprakelijkheid
11.1 Spandoekenboer.nl is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
11.2 In geval van aansprakelijkheid zijdens Spandoekenboer.nl heeft Spandoekenboer.nl de keuze tussen hernieuwde levering van producten, dan wel restitutie c.q. kwijtschelding van het factuurbedrag.
11.3 De aansprakelijkheid van Spandoekenboer.nl gaat in ieder geval nimmer het door haar aansprakelijkheids-verzekeraar betaalde bedrag te boven.
11.4 Voor door Spandoekenboer.nl geleverde, maar niet geproduceerde goederen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door een toeleverancier aan Spandoekenboer.nl wordt verleend en nagekomen. Eventuele restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de toeleverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan Spandoekenboer.nl wordt vergoed.
11.5 Voor zelfklevende folie geldt de door de fabrikant opgegeven garantie, uitgave van gegeven specificaties over kleur, echtheid, hechtend vermogen, opbrenginstructies, verwerkingstemperatuur en -omstandigheden. Bij eventuele geschillen kan de expertise van de fabrikant gevraagd worden.
11.6 Indien door Spandoekenboer.nl geleverde teksten en afbeeldingen door de klant gebruikt worden voor reproductiedoeleinden, is Spandoekenboer.nl slechts aansprakelijk voor eventuele door haar gemaakte fouten in het oorspronkelijk ontwerp en nooit voor het geproduceerde. De klant is zelf aansprakelijk voor controle van het geleverde alvorens tot reproductie over te gaan en eventuele fouten per omgaande aan Spandoekenboer.nl te melden, zodat deze door haar hersteld kunnen worden. Dit geldt tevens voor teksten en afbeeldingen van zelfklevende folie of andere materialen, alvorens deze op een drager geplakt of bevestigd worden. Spandoekenboer.nl is niet aansprakelijk voor enige montage- of plaatsingskosten of andere herstelkosten indien eventuele fouten of gebreken geconstateerd worden na verwerking van de geleverde materialen.
11.7 Indien de klant Spandoekenboer.nl opdracht geeft voor het plaatsen of bevestigen van spandoekframes. dient de klant zelf zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen c.q. anderszins vereiste toestemming van derden. Indien hieraan niet is voldaan en na plaatsing of bevestiging blijkt dat er wel een vergunning of toestemming van derden vereist was, dan zijn alle kosten voor zowel de bevestiging als voor de verwijdering, herplaatsing, eventueel herstel van aangebrachte schade en eventuele boetes voor rekening van de klant.
11.8 Spandoekenboer.nl staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen na levering ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de klant of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde.
11.9 Spandoekenboer.nl is nimmer aansprakelijk voor stormschade.
11.10 Spandoekenboer.nl is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen c.q. het herstellen van, het loslaten, omvallen of wegwaaien van door haar bevestigde goederen c.q. materialen.
11.11 De klant vrijwaart Spandoekenboer.nl voor alle schade toegebracht aan derden, daaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand.

12.) Klachten
12.1 Eventuele klachten over de aan de klant geleverde goederen dienen binnen vijf dagen na levering, althans nadat de klant het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Spandoekenboer.nl bekend te worden gemaakt. Daarna geldt de order als geaccepteerd en vervalt ieder recht.
12.2 Goederen waarover klachten bestaan, dienen te allen tijde geretourneerd te worden aan Spandoekenboer.nl zodat Spandoekenboer.nl de klacht kan beoordelen en in onderling overleg kan herstellen.
12.3 Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig mocht worden geoordeeld, heeft dat geen gevolg voor de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

17.) Geschillenregeling
17.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
17.2 Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.